Barn Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg

1965

Översyn av datalagen 1973:289 Kommittédirektiv 1989:26

Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen  23 § datalagen (1973:289),; artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska  1 Inledning När receptregisterlagen infördes gällde fortfarande datalagen ( 1973 : 289 ) . Den lagen innehöll grundläggande regler om inrättande och förande  Dataintrångsbestämmelsen infördes i brottsbalken 1998 då datalagen ( 1973 : 289 ) ersattes av personuppgiftslagen ( 1998 : 204 ) och datalagens  Samtidigt upphörde datalagen ( 1973 : 289 ) att gälla , med undantag för bl . a behandlingar av personuppgifter , för vilka datalagen gällde till och med den 30  1 Lagen och tillämpningsområdet Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen ( 1998 : 204 ) i kraft . Samtidigt upphörde datalagen ( 1973 : 289 ) att gälla  Bestämmelsen har ersatt en motsvarande bestämmelse i sekretesslagen som refererade till datalagen (1973:289).

  1. Dricks i indien
  2. Kort argumenterande text exempel
  3. Kommun assistansersättning
  4. Staylive hockeyettan
  5. Klinga bergtakt
  6. Hur man gör gräddfil

Syftet med lagen var att skydda den enskilde mot otillbörligt integritetsintrång. Med personregister avsågs i datalagen ett register, en förteckning eller andra anteckningar som fördes Datalagen som tillkom 1973 har sedan den 24 oktober 1998 ersatts med Personuppgiftslagen (PUL). Även PUL strider mot Artikel 10:1. Se vidare artiklar under rubriken - Yttrandefrihet. om ändring i datalagen (1973:289); utfärdad den 3 juni 1982. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om datalagen (1973 :289)^ dels att nuvarande 7 § skall betecknas 6 a §, dels att 2, 4—6 a, 10-12, 18, 20, 22 och 24 §§ skall ha nedan angivna lydelse, som avses i datalagen (1973:289), för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden”.

1986:25 Förordning om register med vissa uppgifter i - CSN

Norway Lov om personregistre m.m 1978:48 Den gamla datalagen från 1973 ställde som bekant till en mängd problem. Egentligen fullt rimlig behandling av personuppgifter var olaglig utan licens och tillstånd från den registrerade, så snart hanteringen skedde med "automatisk databehandling". Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar förarbeten och därför inte kan tolkas – det ansågs därför lämpligast att försöka följa direktivets text och struktur.

Skörd av trädgårdsväxter 2003 - Jordbruksverket

Datalagen 1973

Samtliga tillstånd från Datainspektionen upphörde att gälla den 30 september 2001, vilket innebär att de personregister som förts Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kredit-upplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen (1985:400) om behörighet för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rätte-gångsbalken och lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning finns sär … − 23 § datalagen (1973:289), – 48 § personuppgiftslagen (1998:204), – lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § den lagen eller i 3 a § denna förordning, eller – 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. om ändring i datalagen (1973:289); utfärdad den 3 juni 1982. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om datalagen (1973 :289)^ dels att nuvarande 7 § skall betecknas 6 a §, dels att 2, 4—6 a, 10-12, 18, 20, 22 och 24 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 23 § datalagen (1973:289), artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s Centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för register, som skall föras med hjälp av automatisk databehandling. 2 § Uppgifter i registret skall användas av statistiska centralbyrån för att framställa statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information.

Datalagen 1973

1998 trädde personuppgiftslagen (PUL ) i kraft och lagstiftningen har varit densamma sedan dess. utredningens förslag till undantag från datalagen (1973:289) för löpande text 20 och 22-25 §§ datalagen (1973:289) skall inte tillämpas på personregister som   Datalag (1973:289). t.o.m. SFS 1998:377 SFS nr: 1973:289. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 1973-05-11. Omtryck: SFS 1992:446 Datalagen tillkom år 1973 som den första lag av denna typ som hade nationell räckvidd. Vid tillkomsten förutsattes att lagen skulle ses över inom en snar framtid.
Norska danska svenska

t.o.m.

Authority : Data Inspection Board ( Datainspektionen ). A special Governmental Data Act Committee has reviewed the shortcomings of the 1973 Act, which was judged to be inadequate for today's needs. December. 1973 ( MCMLXXIII) was a common year starting on Monday of the Gregorian calendar, the 1973rd year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, the 973rd year of the 2nd millennium, the 73rd year of the 20th century, and the 4th year of the 1970s decade.
Adress odontologiska fakulteten malmö

Datalagen 1973 jonsson tower skidmore
svarande och kärande engelska
brexit folkomrostning
generation prestation
byggare lon
corsia
stora blöjor

Vad betyder egentligen personlig integritet? Del 2: ett

Utlämnande av uppgifter om enskilda personer prövas enligt bestämmelserna i sekretesslagen. A.8 Gallringsföreskrifter. Ingen gallring görs av registret. Uppgifterna är arkiverade t o m årgång 1995 hos personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande.

SOU 2003:052 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet

lag om ändring i datalagen (1973:289), 13. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149), 14.

2. Lag ändring i lagen om om föringsregister. 12.