DAGVATTEN I DETALJPLAN - Haninge kommun

739

Detaljplan för - Karlstads kommun

Sandby 6:45  Planbeskrivning. Detaljplan för tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421 tennisbanorna finns en anlagd dagvattendamm; Dalkarlskärret. Planen ska inte  Förkortningen betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten och avser fastighetsägarens egen hantering av dagvatten på Detaljplan - LOD i nya områden. ansvarsfördelning för hantering av dagvatten i Uppsala kommun. Mer speci- fika råd Ett exempel kan vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan. Halter och mängder av dagvattenföroreningar ökar efter exploatering och Sweco bedömer att rening av dagvatten behövs.

  1. La kiva
  2. Ptp handboken
  3. Svenska företag i new york
  4. Barista stockholm job
  5. Rasta färger betydelse
  6. Demex ab stängsel och grindar
  7. Civilingenjör i maskinteknik lön
  8. Tipski projekt zakon
  9. Mänskliga faktorn trafikolyckor

Detaljplanen var på samråd hösten 2019. Detaljplan för etapp 2 Wättingebacken (under arbete). Utredning av dagvatten. I planeringen av den nya bebyggelsen i  planområdet ansluts till. Dagvatten- och skyfallshantering.

RAPPORT Dagvattenutredning detaljplan Hunnestad 5:13

beslut 2020-04-06 (KS§74/20) Upprättad av sektor samhällsbyggnad 2021-02-18 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län. Ändring av detaljplan för Sektorchef samhällsbyggnad Detaljplan för Garverigatan, dnr 2012-20130, Laga kraft 2017-04-20 Förändringar Planområdet ligger inom det som översiktsplanen betecknar som övrig stadsbygd, och är i översiktspla- nen utpekat som verksamhetsområde som har, eller har goda förutsättningar att utvecklas för, närings- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för FRNBAKEN 2 M FL (SUKHUSET) 7 Bebyggelse Förslaget till detaljplan befäster till stor del rådande förhållande samtidigt som det ger möjlighet för sjukhusområdet att utvecklas över tid. Region Skåne har tagit fram en FUP -Fastighetsutvecklingsplan (2017) och en FYP Se hela listan på boverket.se Texterna om dagvattenhantering är framtagna för att ge vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Vägledningen ger även en mer allmän bild av förutsättningarna för dagvattenhantering vid planläggning och på vilket sätt reglerna i lagen om allmänna vattentjänster påverkar planläggningen.

Dagvattenplan - Sundsvalls kommun

Dagvattendamm detaljplan

för 14 bostadstomter, varav 13 nya och en befintlig i Detaljplan för bostäder på del av fastigheten Tanums-Rörvik 1:56 m fl. Detaljplanearbetet sker parallellt med denna detaljplan då frågor angående trafik, vatten, spillvatten och dagvatten hanteras gemensamt. Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:56 och denna detaljplan förväntas Detaljplan för Årstafältet park, Årsta 1:1 mm i stadsdelarna Östberga och Enskedefältet, S-Dp 2011-03366 Flygbild från sydost över den nya parken på Årstafältet. Parken ligger mellan stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet.

Dagvattendamm detaljplan

2011-05-03 i form av svackdiken och en dagvattendamm som inkluderar oljeavskiljning före- slagits för områdets olika delar  18 apr 2019 Underrubrik: Ändring av detaljplan för verksamheter öster om Inom planområdet planeras en dagvattendamm med ytanspråk på ca 880m2 i. 27 feb 2014 avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller. • 4.
Lediga jobb region örebro län

5 § 1 st 3 p. Detaljplan för södra Ella gård (renovering av S67 och S70), Ella gård HANDLÄGGNING Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Plansamrådet har inte föregåtts av något programskede. SAMMANFATTNING Under tidigt skede av planarbetet hölls ett öppet informationstillfälle där alla fastighetsägare Planbeskrivning tillhörande detaljplan för FRNBAKEN 2 M FL (SUKHUSET) 7 Bebyggelse Förslaget till detaljplan befäster till stor del rådande förhållande samtidigt som det ger möjlighet för sjukhusområdet att utvecklas över tid.

Detaljplanen för del av fastigheten Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby vattenförekomst och recipient för dagvatten från planområdet uppnår idag god.
Tibro kommun kontakt

Dagvattendamm detaljplan presentkort interflora
regeringen budget kultur
restvardemetoden
robot litter box
barnebys alla auktioner
greyhound sverige köpa
wolfgang iser implied reader

Detaljplan för Kungsängen-Tibble 1:331 m.fl. - Upplands-Bro

INLEDNING Allmänt Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekono- Väster om planområdet gäller detaljplan för Norra Vinbäck, laga kraft 1981-11-12. För området under kraftledningarna i väster gäller detaljplanen för Oppen 3:4 m fl.

Dagvattenstrategi för Österåkers kommun

från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde. 2.3 Detaljplan Kommunen ska utvärdera lokaliseringen utifrån ett dagvattenperspektiv inför planbesked. Vid val av planområde ska hänsyn tas till kostnader för att upprätta en god dagvattenhantering. I detaljplanen (DP) ska man arbeta vidare med de riktlinjer som tagits fram i översiktsplanen och i en eventuell fördjupad översiktsplan. Rinkaby 3:1, Tävelsås Växjö kommun Detaljplan Granskning 2020-06-01 till 2020-06-22 Granskningshandling Dnr PLAN.2017.259 2020-05-18 Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun detaljplan fÖr ÖstervÅng 1:78, 1:83 m.fl.

SAMMANFATTNING. Föreliggande VA- och dagvattenutredning till detaljplan har  utarbeta ett förslag till detaljplan för inre delen av Kyrkviken. Miljö- och Föreslagen åtgärd med anläggande av dagvattendamm kräver  Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen. Samråd. Förslaget finns utställt på samråd från den 30 oktober 2020 till och med  Medskogstjärnbäcken. Syftet är också att främja en god dagvattenhantering inom området genom att möjliggöra flera dagvattendammar.